Diện tích căn hộ chung cư ghi trong sổ đỏ được tính như thế nào?

  Có trường hợp diện tích sàn sử dụng các căn hộ tái định cư nhỏ hơn diện tích các căn hộ khác vì cách đo khác nhau. Vậy, với diện tích căn hộ chung cư thì diện tích sàn sử dụng dùng để ghi thông tin vào Giấy chứng nhận được tính như thế nào?

  Vừa qua có một số thắc mắc của các hộ dân được bố trí nhà tái định cư liên quan đến việc xác định diện tích căn hộ khi phát hiện diện tích căn hộ tái định cư của họ ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và sở hữu nhà ở nhỏ hơn nhiều so với các căn hộ thương mại khác (Giấy chứng nhận cấp năm 2016), dù diện tích thực tế 2 căn hộ là như nhau.

  Sau khi tìm hiểu, được biết rằng diện tích sàn sử dụng các căn hộ tái định cư nhỏ hơn diện tích các căn hộ khác vì cách đo khác nhau.

  Năm 2008, người dân được bố trí một căn hộ chung cư tái định cư, diện tích ghi trong phương án tái định cư là diện tích tim tường. Sau đó, người dân mua thêm một phần diện tích của chủ đầu tư cũng tính theo diện tích tim tường.

  Tuy nhiên khi làm hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở thì Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà đã cung cấp cho Văn phòng Đăng ký đất đai diện tích sàn sử dụng căn hộ tính theo Thông tư 05/BXD/ĐT ngày 9/2/1993 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử dụng và phân cấp nhà ở để ghi thông tin vào Giấy chứng nhận.

  Đối với cách tính theo Thông tư 05/BXD/ĐT thì không tính tường ngăn nội bộ căn hộ và chỉ tính ½ ban công. Do vậy, diện tích sàn sử dụng sẽ nhỏ hơn diện tích sàn sử dụng căn hộ mua theo diện thương mại.

  Thực tế chưa quy định chi tiết về việc này. Đây là vấn đề ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều hộ gia đình, những người đã sẵn sàng bàn giao nhà đất cho Nhà nước để thực hiện các dự án theo quy định.

  Vậy đối với diện tích nhà chung cư được bố trí cho người dân để tái định cư thì diện tích sàn sử dụng dùng để ghi thông tin vào Giấy chứng nhận được tính như thế nào?

  Về vấn đề này, Tổng cục Quản lý đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

  Nội dung phản ánh chưa nêu rõ thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất nên Tổng cục Quản lý đất đai không có cơ sở để trả lời cụ thể về việc ghi diện tích sàn căn hộ chung cư trên Giấy chứng nhận.

  Trường hợp việc cấp Giấy chứng nhận từ ngày 10/12/2009 (ngày Nghị định số 88/2009/NĐ-CP quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có hiệu lực thi hành) thì việc thể hiện thông tin về diện tích căn hộ được quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  Trường hợp việc cấp Giấy chứng nhận tại thời điểm pháp luật đất đai năm 2013 thì diện tích sàn xây dựng căn hộ, diện tích sử dụng căn hộ được thể hiện trên Giấy chứng nhận theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 7 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Khoản 7, Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

  Do đó, trường hợp việc cấp Giấy chứng nhận được thực hiện từ ngày 10/12/2009 đến trước ngày 5/7/2014 (ngày Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành) thì việc thể hiện diện tích như sau: “…Đối với căn hộ chung cư thì ghi diện tích sàn căn hộ theo hợp đồng mua bán căn hộ”.

  Trường hợp việc cấp Giấy chứng nhận được thực hiện từ ngày 5/7/2014 đến trước ngày 5/12/2017 (ngày Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành) thì việc thể hiện diện tích sàn căn hộ chung cư trên Giấy chứng nhận như sau: “Diện tích sàn: Ghi diện tích sàn sử dụng của căn hộ theo hợp đồng mua bán căn hộ”.

  Trường hợp việc cấp Giấy chứng nhận được thực hiện từ ngày 5/12/2017 đến nay thì việc thể hiện diện tích sàn căn hộ chung cư trên Giấy chứng nhận như sau: “Diện tích sàn: Ghi diện tích sàn xây dựng căn hộ, diện tích sử dụng căn hộ theo hợp đồng mua bán căn hộ và phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở”.

  Theo admin